Закони

ПРЕГЛЕД ПРОПИСА

У ОБЛАСТИ УЧЕНИЧКОГ И СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА

Закони

Закон о ученичком и студентском стандарду (“Службени гласник РС”, број 18/10 и 55/13)

Стратегија

Стратегија развоја и образовања у Србији до 2020. године (“Службени гласник РС”, број 107/12)

Подзаконски акти

Мрежа установа

Одлука о мрежи установа студентског стандарда („Службени гласник РС“, бр. 7/93, 19/93, 6/99, 50/02, 97/05 и 90/11);

Смештај и исхрана

Правилник о смештају и исхрани ученика и студената („Службени гласник РС“ бр.  55/12 );

Кредити и стипендије

Правилник о ученичким и студентским кредитима и стипендијама („Службени гласник РС“, бр. 46/10, 47/11, 56/12 и 75/13);

Правилник о стипендијама за изузетно надарене ученике и студенте („Службени гласник РС“, бр.  75/13);

Одмор и опоравак

Правилник о одмору и опоравку студената  („Службени гласник РС“, број 63/11);

Евиденција

Правилник  о садржају и начину вођења евиденције и издавању ученичке и студентске картице у дому ученика и студентском центру („Службени гласник РС“, број 29/11, измена 27. 09.2013.);

Простор и опрема (нормативи)

Правилник о ближим условима за оснивање, почетак рада и обављање делатности у погледу погледу простора и опреме за домове ученика и студентске центре („Службени гласник РС“, број 90/11);

Стандарди исхране

Правилник о стандардима квалитета исхране ученика и студената („Службени гласник РС“, број 67/11);

Категоризација објеката

Правилник о стандардима за категоризацију објеката ученичког и студентског стандарда („Службени гласник РС“, број 1/12);

Додела дотација студентским удружењима

Правилник о ближим мерилима и допунским критеријумима за избор програма студентских удружења за доделу дотација из буџета Републике Србије („Службени гласник РС“, број 18/12);

Цена услуга

Правилник о критеријумима и мерилима за утврђивање цене услуга у установама ученичког и студентског стандарда („Службени гласник РС“, број 7/95);  

НАПОМЕНА – не може се применити у потпуности и доноси се решење о финансирању    

Инспекцијски и стручно-педагошки надзор

Правилник о стручно-педагошком надзору („Службени гласник РС“, број 34/12);

Правилник о обрасцу легитимације просветног инспектора и просветног саветника („Службени гласник РС“, број 70/11)

- само за просветног саветника -

Правилник о обрасцу легитимације инспектора („Службени гласник РС“, број 90/13);

           Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиЉе, злоставЉање и занемаривање („Службени гласник РС“, број 30/10).

 

 

 


               

Go to Top