КОНКУРС

ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У УСТАНОВЕ ЗА СМЕШТАЈ И ИСХРАНУ УЧЕНИКА

ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

РОК ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС ЗА СМЕШТАЈ УЧЕНИКА У ПРВОЈ РАСПОДЕЛИ ОД: 

4. ДО 17. ЈУЛА 2017. од до 1часова

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА ПРИМЉЕНИХ  БИЋЕ ИСТАКНУТА:

до 18. ЈУЛА (уторак) у 12 часова

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:

  1. За ученике првих разреда средњих школа:јавне исправе о завршеној основној школи (сведочанства о завршеним разредима од V до VIII, уверење о обављеном завршном испиту) и потврду о упису у средњу школу(за ученике који су уписани у I разред средње школе):
  2. За ученике других, трећих и четвртих разреда: СВЕДОЧАНСТВО или оверена фотокопија сведочанства о завршеном претходном разреду (за ученике који су уписани у II, III или IV разред средње школе);
  3. Уверење о приходима по члану домаћинства за од 01.01. до 31.03. текуће године, издато од стране општинског органа из места пребивалишта где његов родитељ, односно старатељ има пребивалиште ( да пребивалиште није мењано шест месеци пре објављивања конкурса)
  4. Дипломе и друге награде са учешћа на  такмичењима ученика, које се налазе у календару такмичења ученика (у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја) у претходно завршеном разреду;
  5. Награде и похвале са учешћа у активностима у Дому ученика (за ученике који су уписани у II, III или IV разред средње школе).

      ТРОШКОВИ  УПИСА :  400,00  динара уплатити на жиро рачун центра: 840-507667-27

  

КАНДИДАТИ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА, КОЈИ ПРЕМА РЕДОСЛЕДУ НА КОНАЧНОЈ РАНГ ЛИСТИ НИСУ ДОБИЛИ СМЕШТАЈ У ПРВОЈ РАСПОДЕЛИ

 

КОНКУРИШУ ЗА МЕСТО У ДОМУ

 ОД 21. ДО 25. АВГУСТА 2017. од 8 до 14 часова

 

    Кандидати из осетљивих друштвених група, који према редоследу на коначној ранг листи нису добили смештај у првој расподели, имају право да у року из тачке 3. овог конкурса (од 21. до 25. августа 2017. године,) поднесу захтев установи да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељених капацитета установе. Уз захтев кандитдат подноси и следећу документацију:

-     из материјално угрожене породице- Решење Центра за социјални рад да су примаоци сталне социјалне помоћи /оверена фотокопија/,

-     ученици без родитељског старања – потврда да су на евиденцији Центра за социјални рад или умрлице преминулих родитеља,

-     из једнородитељских породица – извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља или извод из матичне књиге рођених ученика,

-   из ромске националне мањине – потврда Националног савета ромске националне мањине, односно Канцеларије за инклузију Рома,

-     лица чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ – потврда одговарајућег удружења породица киднапованих и несталих лица;

-      избеглице и расељена лица –  потврда да се корисник налази у евиденцији о избеглим или  расељеним лицима (прибавља се у Комесаријату за избеглице и миграције РС, а преко Повереништва за избеглице са територије Општине пребивалишта),

-    повратници по споразуму о реадмисији и депортовани ученици – потврда МУП-а;

-      близанци (чији је брат/сестра близанац остварио право на смештај)  – извод из матичне књиге рођених,

-    ученици који се школују за образовни профил за дефицитарно занимање уговор о стипендирању са социјалним партнерима.

    За сваку осетљиву  друштвену групу формира се посебна ранг листа, на основу бодова из коначне редовне ранг листе.

    Кандидати из осетљивих друштвених група биће пропорционално заступљени / рангирани / у односу на број пријављених, и то 8% наменски опредељених капацитета установе.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

    Након истека рока за пријављивање на конкурс, на основу достављене документације, утврђује се редослед кандидата за пријем у установу на основу успеха оствареног у претходном школовању и социјално-економског статуса породице, и то:

1) Успех остварен у претходном школовању

– Општи успех од петог до осмог разреда основне школе (за ученике првог разреда средње школе) – исказује се бројем бодова тако што се општи успех од петог до осмог разреда основне школе помножи са бројем 7;

– Општи успех из претходно завршеног разреда средње школе (за ученике осталих разреда средње школе) – исказује се бројем бодова тако што се општи упсех из претходно завршеног разреда помножи са бројем 7 и додају 3 бода;

– Резултати постигнути на такмичењима ученика осмог разреда основне школе (за ученике првог разреда средње школе), односно резултати постигнути на такмичењима ученика из претходно завршеног разреда средње школе (за ученике осталих разреда средње школе)  – вреднују се тако што се кандидату који је освојио прво место на међународном и републичком такмичењу, које се налази у календару такмичења ученика, додаје 5 бодова, за освојено друго место 4 бода, а заосвојено треће место 3 бода.

– Владања ученика у дому ученика у претходној школској години (за ученике који су други, трећи или четврти разред средње школе) – похвале и награде педагошког већа дома ученика, односно васпитно-дисциплинске мере.

    Владања ученика у дому ученика у претходној школској години – вреднује се тако што се кандидату који је за укупан рад и активности у дому ученика претходне школске године награђен или похваљен додају до 3 бода.

За изречену васпитно – дисциплинску меру у претходној школској години кандидату се умањује укупан број бодова и то за:

– Укор пред искључење из дома ученика – 4 бода,

– Искључења из дома ученика – 5 бодова.

2) Социјално – економски статус породице

    Социјално-економски статус породице утврђује се на основу просека укупних месечних прихода по члану породице ученика, за период јануар  – март текуће године.

Број бодова за просек укупних месечних прихода по члану породице ученика за период јануар – март износи:

– од 80-99% од просечне зараде без пореза и доприноса позапосленом у  Републике Србије – 1 бод

– од 60-79% од просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републике Србије – 2 бода

– од 40-59% од просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у  3 Републике Србије – 3 бода

– од 20-39% од просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републике Србије – 4 бода

– од 00-19% од просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републике Србије – 5 бодова.

    Просечна зарада без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији, за период од 1. јануара до 31. марта текуће године, рачуна се према подацима Републичког завода за статистику.

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА

-РАНГИРАЊЕ

    Кандидати који су поднели пријаву с потпуном конкурсном документацијом рангирају се према укупном броју бодова оствареном по свим основама које се вреднују за пријем у одговарајућу установу.

-ПРЕДНОСТ У РАНГИРАЊУ

Када већи број кандидата од броја предвиђеног за пријем у установу оствари исти број бодова, предност у рангирању, до броја предвиђеног за упис има кандидат:

  1. Без једног или без оба родитеља,
  2. који има већи број бодова по основу општег успеха у претходном школовању,
  3. који је за свој рад и активности у дому ученика претходне школске године награђен или похваљен одлуком педагошког већа.

-ПРИГОВОР НА РАНГ ЛИСТУ

Ранг листу кандидата за смештај (прелиминарна листа) утврђује установа, односно комисија коју образује директор, и она је дужна да стави на увид заинтересованом ученику, његовом родитељу или старатељу податке везане за спровођење поступка по расписаном конкурсу за смештај ученика у установи, у складу са законом.

У установама чије је седиште на територији јединице локалне самоуправе у којој је језик националне мањине у службеној употреби, ранг листа кандидата за смештај утврђује се по прибављеном мишљењу националног савета националне мањине. Ако национални савет и поред уредно достављеног захтева установе , у року од пет дана не достави мишљење, ранг листа кандидата утврђује се без прибављеног мишљења.

Сваки кандидат има право приговора на ранг листу у року од осам дана од дана њеног објављивања на огласној табли, односно интернет адреси установе.

Установа, односно комисија дужна је да о свим приговорима одлучи у року од осам дана од дана истека рока за истицање приговора, након чега објављује коначну ранг листу кандидата за смештај.

Установа, односно комисија, не објављује јавно, на ранг – листи, следеће личне податке о ученицима: ЈМБГ ученика, адресу њиховог становања, број телефона, као и нарочито осетљиве податке о ученицима.

-ОДЛУЧИВАЊЕ

Одлуку о праву на смештај доноси директор установе, на основу коначне ранг листе, најкасније у року од три дана од дана истека рока за одлучивање о приговорима ученика.

Одлука директора је коначна. Установа објављује одлуку на својој огласној табли и на интернет адреси.

Ученик који је смештен у установу има право и на исхрану.

-СМЕШТАЈ

На основу броја бодова на коначној ранг-листи установа врши распоређивање кандидата по објектима, односно собама. Смештај ученика организује се одвојено према полу и узрасту, у складу са могућностима установе.

Ученик је дужан да приликом усељења у установу достави лекарско уверење у складу са тачком 4. овогКонкурса (уверење о општем здравственом стању са назнаком да је здравствено способан за боравак у установама колективног смештаја – не старије од 15 дана).

Ученику се обезбеђује смештај и исхрана у установи док траје редовна настава. Ученик, његов родитељ/старатељ учествују у финансирању дела трошкова смештаја и исхране у установи.

О смештају и исхрани ученика у установи, закључује се уговор са родитељем, односно старатељем ученика.

КАНДИДАТИ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА

    Кандидати из осетљивих друштвених група, који према редоследу на коначној ранг листи нису добили смештај у првој расподели, имају право да у року из тачке 3. овог Конкурса (од 22. до  26. августа 2016. године) поднесу захтев установи да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељених капацитета установе.

Уз захтев кандидат подноси документацију којом доказује припадност осетљивој друштвеној групи и то:

– Из материјално угрожених породица  – решењеЦентра за социјални рад да су примаоци сталне социјалне помоћи(оверена фотокопија),

–  Ученици без родитељског старања – Потврда да су на евиденцији Центра за социјални рад или умрлице преминулих родитеља,

–   Из једнородитељских породица  – извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља или матичне књиге рођених ученика,

– Из ромске националне мањине  – Потврда Националног савета ромске националне мањине, однсно Канцеларије за инклузију Рома,

– Лица чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ – потврда одговарајућег удружења породицакиднапованих и несталих лица,

– Избеглице и расељена лица – потврда да се корисник налази у евиденцији о избеглим или расељеним лицима (прибавља се у Комесеријату за избеглице и миграције РС, а преко Повереништва за избеглице са територије Опшине пребивалишта),

–  Повратници по споразуму о реадмисији и депортовани ученици – потврда МУП-а,

– Близанци (чији је брат/сестра остварио право на смештај) – извод из матичне књиге рођених,

– Ученици који се школују за образовни профил за дефицитарно занимање – у самом захтеву стављају напомену да се школују за дефицитарно занимање (према листи дефицитарних занимања Националне службе за запошљавање).

За сваку осетљиву друштвену групу формира се посебна ранг листа, на основу бодова из коначне редовне ранг листе.

Кандидати из осетљивих друштвених група биће пропорционално заступљени /рангирани/ примљени по групама у односу на број пријављених, у оквиру до 10% наменски опредељених капацитета установе.

 

ЈЕЗИК НА КОМЕ СЕ ОСТВАРУЈЕ ВАСПИТНИ РАД

Васпитни рад у установи остварује се на српском језику.

Код установа које васпитни рад остварују на језицима националних мањина то је посебно назначено у тачки 2. конкурса, уз податке о установи.

 

НАПОМЕНА: За сва ближа обавештења у вези са спровођењем овог конкурса, као и правима и обавезама ученика ради смештаја у установи заинтересована лица могу се обратити установама.

 

Студентски центар Бор

Адреса: Краља Петра Првог бр. 14

Телефон: 030/433-521; факс: 030/441-191

е-маил: info@scbor.ac.rs

Интернет адреса: www.scbor.ac.rs