Од 05.07. до 15.07.2016. отворен је конкурс за пријем ученика средњих школа у интернат Студентског центра “Бор” у Бору.

Потребна документација за конкурс:

КРИТЕРИЈУМ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

Након истека рока за пријављивање на конкурс, на основу достављене документације, утврђује се редослед кандидата за пријем у установу на основу успеха оствареног у претходном школовању и социјално-економског статуса породице, и то:

1) Успех остварен у претходном школовању

– Општи успех од петог до осмог разреда основне школе (за ученике првог разреда средње школе) – исказује се бројем бодова тако што се општи успех од петог до осмог разреда основне школе помножи са бројем 7;

– Општи успех из претходно завршеног разреда средње школе (за ученике осталих разреда средње школе) – исказује се бројем бодова тако што се општи упсех из претходно завршеног разреда помножи са бројем 7 и додају 3 бода;

– Резултати постигнути на такмичењима ученика осмог разреда основне школе (за ученике првог разреда средње школе), односно резултати постигнути на такмичењима ученика из претходно завршеног разреда средње школе (за ученике осталих разреда средње школе)  – вреднују се тако што се кандидату који је освојио прво место на међународном и републичком такмичењу, које се налази у календару такмичења ученика, додаје 5 бодова, за освојено друго место 4 бода, а заосвојено треће место 3 бода.

– Владања ученика у дому ученика у претходној школској години (за ученике који су други, трећи или четврти разред средње школе) – похвале и награде педагошког већа дома ученика, односно васпитно-дисциплинске мере.

Владања ученика у дому ученика у претходној школској години – вреднује се тако што се кандидату који је за укупан рад и активности у дому ученика претходне школске године награђен или похваљен додају до 3 бода.

За изречену васпитно – дисциплинску меру у претходној школској години кандидату се умањује укупан број бодова и то за:

– Укор пред искључење из дома ученика – 4 бода,

– Искључења из дома ученика – 5 бодова.