–СТУДЕНТИ–   –УЧЕНИЦИ–

Кандидати приликом пријављивања на конкурс, уз пријаву на конкурс,  подноси следећу конкурсну документацију (оригинал документа или оверене фотокопије):

– јавне исправе о завршеној основној школи (сведочанство завршеним разредима, од V -VIII, уверење о обављеном завршном испиту) и потврду о упису у средњу школу (за ученике који су уписани у први разред средње школе),

– сведочанство о завршеном претходном разреду средње школе (за ученике који су уписани у II, III или IV разред средње школе),

– уверење о приходима по члану породицеод 1.1. до 31.03. текуће године, издато од  стране надлежног општинског органа из места пребивалишта где његов родитељ, односно старатељ има пребивалиште (да пребивалиште није мењано шест месеци пре објављивања конкурса),

– диплому и друге награде са учешћа на такмичењима ученика, која се налазе у календару такмичења ученика (у организацији Министарства просвете,  науке и технолошког развоја) у претходно завршеном разреду,

– награде и похвале са учешћа у активностима у установи – дому ученика (за ученике који су уписани у II, III или IV разред средње школе).

Неблаговремене, непотпуне и од неовлашћеног лица поднете пријаве на конкурс, неће се разматрати.

Ученик приликом усељења у установу доставља лекарско уверење о општем здравственом стању, са назнаком да је здравствено способан за боравак у установама колективног смештаја (не старије од 15 дана).

КРИТЕРИЈУМ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

Након истека рока за пријављивање на конкурс, на основу достављене документације, утврђује се редослед кандидата за пријем у установу на основу успеха оствареног у претходном школовању и социјално-економског статуса породице, и то:

1) Успех остварен у претходном школовању

– Општи успех од петог до осмог разреда основне школе (за ученике првог разреда средње школе) – исказује се бројем бодова тако што се општи успех од петог до осмог разреда основне школе помножи са бројем 7;

– Општи успех из претходно завршеног разреда средње школе (за ученике осталих разреда средње школе) – исказује се бројем бодова тако што се општи упсех из претходно завршеног разреда помножи са бројем 7 и додају 3 бода;

– Резултати постигнути на такмичењима ученика осмог разреда основне школе (за ученике првог разреда средње школе), односно резултати постигнути на такмичењима ученика из претходно завршеног разреда средње школе (за ученике осталих разреда средње школе)  – вреднују се тако што се кандидату који је освојио прво место на међународном и републичком такмичењу, које се налази у календару такмичења ученика, додаје 5 бодова, за освојено друго место 4 бода, а заосвојено треће место 3 бода.

– Владања ученика у дому ученика у претходној школској години (за ученике који су други, трећи или четврти разред средње школе) – похвале и награде педагошког већа дома ученика, односно васпитно-дисциплинске мере.

Владања ученика у дому ученика у претходној школској години – вреднује се тако што се кандидату који је за укупан рад и активности у дому ученика претходне школске године награђен или похваљен додају до 3 бода.

За изречену васпитно – дисциплинску меру у претходној школској години кандидату се умањује укупан број бодова и то за:

– Укор пред искључење из дома ученика – 4 бода,

– Искључења из дома ученика – 5 бодова.