–СТУДЕНТИ–   –УЧЕНИЦИ–

Кандидат приликом пријављивања на конкурс подноси следећу конкурсну документацију:

– пријаву на конкурс;

–  уверење  да  је  први  пут  уписана  I  година  студија  на  терет  буџета  Републике  Србије  и сведочанства о завршеном  I, II и III, односно IV разреду средње школе, оригинале или оверене фотокопије – за студенте I године студија;

– потврдa са високошколске установе о току студирања која треба да садржи следеће податке:
–  просечну  оцену  у  току  студија,  годину  уписа  основних студија, број  остварених  ЕСПБ бодова, да се школовање финансира из буџета Републике Србије и податак колико трају
студије  (код  студената  продужене  године  основних  студија  обавезно  нагласити  статус продужене године) – за студенте осталих година и студенте са продуженом годином;
– просечну оцену у току студија, годину уписа основних студија, број заосталих испита, са назнаком о упису одговарајуће године, да се школовање финансира из буџета Републике Србије  и  податак  колико  трају  студије  (код  апсолвената  обавезно  нагласити  трајање апсолвентског стажа) – за студенте по старом наставном плану и апсолвенте;

– уверење  о  завршеном  претходном  степену  студија  и  година  уписа I  године  другог    степена студија – за студенте I године другог степена студија;

– уверење о завршеном I и II степену студија и година уписа I године трећег степена студија – за студенте I године трећег степена студија;

– уверење  о  приходима  по  члану  породице  за  период  од  1.јануара  до  30.јуна  текуће  године, надлежног општинског органа из места пребивалишта кандидата;

– за  студенте  другог  и  трећег  степена  студирања,  за  услов  да  нису  у  радном односу:  извод  из евиденције  незапослених  лица  Националне  службе  за  запошљавање  или  потврду  надлежног органа, којом се потврђује да студент није у радном односу и личну карту, односно потврду о пребивалишту.

Неблаговремене, непотпуне и од неовлашћеног лица поднете пријаве на конкурс неће се разматрати.
Студент приликом усељења у Установу доставља лекарско уверење о општем здравственомстању (не старије од 30 дана).
Кандидати за пријем у Установу подносе пријаву с потребном конкурсном документацијом студентској служби високошколске установе на којој студирају (изузев студената I године).
Студент  приликом  усељења  у  установу  доставља  потврду  високошколске  установе, потписану  од  стране  одговорног  лица,  да  се  у  текућој  школској  години  његово  студирање финансира из буџета Републике Србије.

Након  истека  рока  за  пријављивање  на  конкурс,  на  основу  достављене  документације,
утврђује се редослед кандидата за пријем у Установу на основу успеха оствареног у претходном
школовању и социјално-економског статуса породице, и то:
1. Успех остварен у претходном школовању исказује се следећим бројем бодова:
1) За студенте I године првог степена студија,  број бодова према успеху рачуна се по следећој формули:
– ББ = ПО x 8

(ББ = број бодова сведен на две децимале; ПО = укупна просечна оцена свих разреда средње школе исказана оценом oд 2 до 5; 8 = корективни фактор);

2) За студенте осталих година првог степена студија (односи се и на студенте у статусу продужене године) број бодова према успеху рачуна се по следећој формули:
– ББ = ПО x 5 + ЕСПБ/Ц x 0,8 

(ББ = број  бодова сведен на две децимале; ПО = укупна просечна оцена у току студија; 5 = корективни фактор; ЕСПБ = број укупно остварених бодова; Ц = број година студирања; 0.8 = корективни фактор);

3)  За студенте  осталих  година  првог  степена  студија  који,  према  прописима из  области
високог образовања, имају право да заврше студије према започетом наставном плану и
програму и условима и правилима студија (односи се и на апсолвенте),  број бодова према успеху рачуна се по следећој формули:
– ББ = ПО x 8 – БЗИ x 2

(ББ = број бодова сведен на две децимале; ПО = просечна оцена у току студија; БЗИ = број заосталих испита из свих година студија; 8 = корективни фактор);
(3-1) додатни број бодова за годину студија износи:
– за студенте II године – 3 бода;
– за студенте III године  – 6 бодова;
– за сваку наредну годину додају се по 2 бода, осим за апсолвенте, који задржавају број
бодова завршне године,
(3-2)  студентима  који  су  губили  годину  током  студија  за  сваку  изгубљену  годину
одузимају се по 2 бода.
4) За студенте I године другог степена студија
број бодова према успеху рачуна се по следећој формули:
– ББ = ПО x 5 + ЕСПБ/Ц x 0,8

(ББ = број бодова сведен на две децимале; ПО = просечна оцена из завршеног првог степена студија;  5  =  корективни  фактор;  ЕСПБ  =  број  укупно  остварених  бодова;  Ц  =  број  година студирања; 0,8 = корективни фактор);

5) За студенте II године другог степена студија
број бодова према успеху рачуна се по следећој формули:
– ББ = ПО x 5 + ЕСПБ/Ц x 0,8
(ББ = број бодова сведен на две децимале; ПО = просечна оцена са првог степена студија и I
године другог степена студија; 5 = корективни фактор; ЕСПБ = број укупно остварених бодова; Ц = број година студирања; 0,8 = корективни фактор);

6) за студенте I године трећег степена студија
број бодова према успеху рачуна се по следећој формули:
– ББ = ПО x 5 + ЕСПБ/Ц x 0,8
(ББ = број  бодова сведен на две децимале;  ПО = просечна оцена из првог и другог степена студија;  5  =  корективни  фактор;  ЕСПБ  =  број  укупно  остварених  бодова;  Ц  =  број  година студирања; 0,8 = корективни фактор);

7) За студенте II и  III године трећег степена студија
број бодова према успеху рачуна се по следећој формули:
– ББ = ПО x 5 + ЕСПБ/Ц x 0,8
(ББ = број бодова сведен на две децимале; ПО = просечна оцена са првог и другог степена студија  и  претходних  година  трећег  степена  студија;  5  =  корективни  фактор;  ЕСПБ  =  број укупно остварених бодова; Ц = број година студирања; 0,8 = корективни фактор);

Корективни фактор за:
* студенте који су освојили 120 до 240 ЕСПБ бодова додати   ……………. + 1 бод
* студенте који су освојили 240 ЕСПБ бодова и више додати  ……………. + 2 бода

НАПОМЕНА: У случајевима када број остварених ЕСПБ бодова по години студирања прелази
60, за потребе рангирања, рачунаће се максимално 60 ЕСПБ бодова.