–СТУДЕНТИ–

Право на смештај у установи за смештај студената, имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, који су уписани први пут у текућој школској години на студије првог другог или трећег степена, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије и чије пребивалиште није у седишту високошколске установе на којој студира.

Право на смештај у установи могу да остваре и страни држављани под истим условима као и за домаће студенте, осим услова за држављанство.

Право на смештај имају кандидати из става 1., 2. и 3. ове тачке Конкурса који испуњавају следеће
услове:
1)  студенти високошколских установа првог степена студија:
–  основне академске студије,
–  основне струковне студије;
2)  студенти високошколских установа другог степена студија:
–  дипломске академске студије – мастер,
–  специјалистичке струковне студије,
–  специјалистичке академске студије;
3)  студенти високошколских установа трећег степена студија:
–  докторске студије;
4)  студенти  први  пут  уписани  у  одговарајућу  годину  основних  студија  првог  степена
основних  академских  студија  и  основних  струковних  студија  на  високошколским
установама у Републици Србији, у складу са Законом о високом образовању („Службени
гласник  РС“,  бр.  76/05,  100/07-аутентично  тумачење  и  97/08  и  44/10)  и  студенти
основних  студија  који  задржавају  право  да  се  финансирају  из  буџета  у  ограниченом
трајању по истеку редовног трајања студија према члану 30. Закона о измени и допуни
Закона о високом образовању (продужена година);

5)  студенти први пут уписани у II, III, IV, V и VI годину и апсолвенти који у току трајања
студија нису изгубили више од једне године (за студенте друге и треће године), односно
две године (за студенте четврте, пете и шесте, апсолвенте и студенте продужене године),
који ће завршити студије по започетом наставном плану и програму;
6)  студенти  први  пут  уписани  на  други  степен  студија  (дипломске  академске  студије  –
мастер, специјалистичке струковне студије, специјалистичке академске студије) чије се
школовање  финансира  из  буџета  Републике  Србије,  под  условом  да  нису  у  радном
односу;
7)  студенти  први  пут  уписани  на  трећи  степен  студија  (докторске  студије)  чије  се
школовање финансира из буџета Републике Србије, о чему одлучује Министарство, под
условом да нису у радном односу.

Испуњавање услова за пријем у Установу кандидати доказују одговарајућом оригиналном
документацијом, односно овереним фотокопијама.

 

–УЧЕНИЦИ–

Поред студената, право на смештај имају и ученици средњих школа чији је оснивач Република Србија, који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије у чије пребивалиште није у седишту школе коју похађају.

Право на смештај и исхрану у центру имају и ученици  који имају држављанство држава у региону, под истим условима, осим услова који се односи на држављанство Републике Србије.

Испуњавање услова за пријем у установу кандидати доказују одговарајућом оригиналном документацијом, односно овереним фотокопијама.