–СТУДЕНТИ–

Кандидати из осетљивих друштвених група који према редоследу на коначној ранг-листи нису  добили  смештај  у  првој  расподели,  имају  право  да  поднесу  захтев  установи, односно одговарајућој  служби  да  се  посебно  рангирају  у  оквиру  наменски  опредељених  капацитета установе.
Захтев се подноси у року од 8 дана од дана истицања коначне ранг-листе.
Уз  захтев  кандидат  подноси  документацију  којом  доказује  припадност  осетљивој
друштвеној групи, и то:
–  из  материјално  угрожене  породице  –  решење  Центра  за  социјални  рад  да  су  примаоци сталне социјалне помоћи (оверена фотокопија),
–  студенти без родитељског старања – потврду да су на евиденцији Центра за социјални рад
или умрлице преминулих родитеља,
–  из једнородитељских породица – извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља
или извод из матичне књиге рођених студента,
–  из ромске националне мањине – потврду Националног савета ромске националне мањине,
односно Канцеларије за инклузију Рома,
–  лица са инвалидитетом, лица с хроничним болестима и рековалесценти – одлука комисије
коју формира установа у складу са Правилником о смештају и исхрани ученика и студената
и овим конкурсом,
–  лица чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на
територији  република  бивше  СФРЈ  –  потврду  одговарајућег  удружења  породица
киднапованих и несталих лица,
–  избеглице  и  расељена  лица  на  територији  Републике  Србије  –  важећу  избегличку
легитимацију, расељеничку легитимацију и копију личне карте,
–  повратници по споразуму о реадмисији и депортовани студенти – потврду МУП-а.

За сваку осетљиву друштвену групу  формира се посебна ранг-листа, на основу бодова из коначне редовне ранг-листе.
Изузетно од напред наведеног става, за студенте са инвалидитетом, студенте са хроничним болестима и студенте рековалесценте, посебна ранг-листа се утврђује на предлог комисије коју образује  директор  установе,  а  коју  сачињавају  један  представник  студентског  центра  и  три лекара из студентске поликлинике.
Кандидати из осетљивих група биће пропорционално заступљени (рангирани) у односу на број пријављених кандидата, и то до 10 % наменски опредељених капацитета установе.

 

–УЧЕНИЦИ–

Кандидати из осетљивих друштвених група, који према редоследу на коначној ранг листи нису добили смештај у првој расподели, имају право да у року из тачке 3. овог Конкурса (од 25. до  28. августа 2015. године) поднесу захтев установи да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељених капацитета установе.

Уз захтев кандидат подноси документацију којом доказује припадност осетљивој друштвеној групи и то:

– Из материјално угрожених породица  – решењеЦентра за социјални рад да су примаоци сталне социјалне помоћи(оверена фотокопија),

–  Ученици без родитељског старања – Потврда да су на евиденцији Центра за социјални рад или умрлице преминулих родитеља,

–   Из једнородитељских породица  – извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља или матичне књиге рођених ученика,

– Из ромске националне мањине  – Потврда Националног савета ромске националне мањине, однсно Канцеларије за инклузију Рома,

– Лица чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ – потврда одговарајућег удружења породицакиднапованих и несталих лица,

– Избеглице и расељена лица – потврда да се корисник налази у евиденцији о избеглим или расељеним лицима (прибавља се у Комесеријату за избеглице и миграције РС, а преко Повереништва за избеглице са територије Опшине пребивалишта),

–  Повратници по споразуму о реадмисији и депортовани ученици – потврда МУП-а,

– Близанци (чији је брат/сестра остварио право на смештај) – извод из матичне књиге рођених,

– Ученици који се школују за образовни профил за дефицитарно занимање – у самом захтеву стављају напомену да се школују за дефицитарно занимање (према листи дефицитарних занимања Националне службе за запошљавање).

За сваку осетљиву друштвену групу формира се посебна ранг листа, на основу бодова из коначне редовне ранг листе.

Кандидати из осетљивих друштвених група биће пропорционално заступљени /рангирани/ примљени по групама у односу на број пријављених, у оквиру до 10% наменски опредељених капацитета установе.