К О Н К У Р С
за пријем студената високошколских установа у републици србији у установе за смештај и исхрану студената за школску 2014/2015. годину

УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР БОР

Рок  за пријаву на конкурс за смештај студената у Студентском центру Бор обавиће се у следећим роковима:

– за студенте прве године – од 01. до 15. септембра 2014. године;

– за студенте осталих година од 15. септембра до 31. октобра 2014. године ;

Број расположивих места  је 278

 

О КОНКУРСУ ЗА ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА
У УСТАНОВУ СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР БОР
ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ

На  основу  члана  6.  став  3.  Закона  о  ученичком  и  студентском  стандарду  (”Службени гласник  РС”,  број  18/10 i 55/13)  и  члана  20.  став  1.  Правилника  о  смештају  и  исхрани  ученика  и студената (”Службени гласник РС”, број 36/10 и 55/12 ) и Решења број: 612-00-779/2014-05 од 05.маја  2014.године,

Министарство  просвете,  науке  и  технолошког  развоја  расписuje  је Конкурс за пријем студената високошколских установа у Републици Србији у установе за смештај и исхрану студената за школску 2014/2015.годину.
 
1.  УСЛОВИ ПРИЈЕМА

Право  на  смештај  у  Установу  имају  студенти  високошколских  установа  чији  је  оснивач Република  Србија,  аутономна  покрајина  или  јединица  локалне  самоуправе,  који  су  уписани први  пут  у  текућој  школској  години  на  студије  првог,  другог  или  трећег  степена,  чије  се школовање  финансира  из  буџета  Републике  Србије,  који  имају  држављанство  Републике Србије и чије  пребивалиште није у седишту високошколске установе на којој студира.
Право на смештај у Установу могу да остваре и студенти који имају држављанство државе у
региону,  под  условима  из  става  1.  ове  тачке,  осим  услова  који  се  односи  на  држављанство Републике Србије.
Студенти  из  осетљивих  друштвених  група  остварују  право  на  смештај  под  условима  из
става 1. ове тачке и применом блажих критеријума.
Право на смештај имају кандидати из става 1., 2. и 3. ове тачке који испуњавају следеће
услове:
1)  студенти високошколских установа првог степена студија:
–  основне академске студије,
–  основне струковне студије;
2)  студенти високошколских установа другог степена студија:
–  дипломске академске студије – мастер,
–  специјалистичке струковне студије,
–  специјалистичке академске студије;
3)  студенти високошколских установа трећег степена студија:
–  докторске студије;
4)  студенти  први  пут  уписани  у  одговарајућу  годину  основних  студија  првог  степена
основних  академских  студија  и  основних  струковних  студија  на  високошколским
установама у Републици Србији, у складу са Законом о високом образовању („Службени
гласник  РС“,  бр.  76/05,  100/07-аутентично  тумачење  и  97/08  и  44/10)  и  студенти
основних  студија  који  задржавају  право  да  се  финансирају  из  буџета  у  ограниченом
трајању по истеку редовног трајања студија према члану 30. Закона о измени и допуни
Закона о високом образовању (продужена година);
5)  студенти први пут уписани у II, III, IV, V и VI годину и апсолвенти који у току трајања
студија нису изгубили више од једне године (за студенте друге и треће године), односно
две године (за студенте четврте, пете и шесте, апсолвенте и студенте продужене године),
који ће завршити студије по започетом наставном плану и програму;
6)  студенти  први  пут  уписани  на  други  степен  студија  (дипломске  академске  студије  –
мастер, специјалистичке струковне студије, специјалистичке академске студије) чије се
школовање  финансира  из  буџета  Републике  Србије,  под  условом  да  нису  у  радном
односу;
7)  студенти  први  пут  уписани  на  трећи  степен  студија  (докторске  студије)  чије  се
школовање финансира из буџета Републике Србије, о чему одлучује Министарство, под
условом да нису у радном односу.

Испуњавање услова за пријем у Установу кандидати доказују одговарајућом оригиналном
документацијом, односно овереним фотокопијама.

2.  ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Кандидат приликом пријављивања на конкурс подноси следећу конкурсну документацију:

– пријаву на конкурс;

–  уверење  да  је  први  пут  уписана  I  година  студија  на  терет  буџета  Републике  Србије  и сведочанства о завршеном  I, II и III, односно IV разреду средње школе, оригинале или оверене фотокопије – за студенте I године студија;

– потврду са високошколске установе о току студирања која треба да садржи следеће податке:
  просечну  оцену  у  току  студија,  годину  уписа  основних студија, број  остварених  ЕСПБ
бодова, да се школовање финансира из буџета Републике Србије и податак колико трају
студије  (код  студената  продужене  године  основних  студија  обавезно  нагласити  статус
продужене године) – за студенте осталих година и студенте са продуженом годином;
  просечну оцену у току студија, годину уписа основних студија, број заосталих испита, са назнаком о упису одговарајуће године, да се школовање финансира из буџета Републике
Србије  и  податак  колико  трају  студије  (код  апсолвената  обавезно  нагласити  трајање апсолвентског стажа) – за студенте по старом наставном плану и апсолвенте;

– уверење  о  завршеном  претходном  степену  студија  и  година  уписа I  године  другог    степена студија – за студенте I године другог степена студија;

– уверење о завршеном I и II степену студија и година уписа I године трећег степена студија
– за студенте I године трећег степена студија;

– уверење  о  приходима  по  члану  породице  за  период  од  1.јануара  до  30.јуна  текуће  године, надлежног општинског органа из места пребивалишта кандидата;

– за  студенте  другог  и  трећег  степена  студирања,  за  услов  да  нису  у  радном односу:  извод  из евиденције  незапослених  лица  Националне  службе  за  запошљавање  или  потврду  надлежног
органа, којом се потврђује да студент није у радном односу и личну карту, односно потврду о
пребивалишту.

Неблаговремене, непотпуне и од неовлашћеног лица поднете пријаве на конкурс неће
се разматрати.
Студент приликом усељења у Установу доставља лекарско уверење о општем здравственом
стању (не старије од 30 дана).
Кандидати за пријем у Установу подносе пријаву с потребном конкурсном документацијом
студентској служби високошколске установе на којој студирају (изузев студената I године).
Студент  приликом  усељења  у  Установу  доставља  потврду  високошколске  установе,
потписану  од  стране  одговорног  лица,  да  се  у  текућој  школској  години  његово  студирање финансира из буџета Републике Србије.

3.  РОКОВИ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС И БРОЈ РАСПОЛОЖИВИХ МЕСТА

Рок за пријаву на конкурс у СЦ Бор је:
–  за студенте I године од 01.09. до 15.09.2013.године
(пријаве  са  потребном  конкурсном  документацијом  подносе  Служби  смештаја  у
Студентском центру Бор, Краља Петра Првог бр 14 19210 Бор;
–  за студенте осталих година студија од 15.09.до 31.10.2013.године;
–  за студенте другог и трећег степена студија од 01.10. до 05.11.2013.године.
Број расположивих места: 278

Установа у оквиру својих смештајних капацитета – до 10 % од расписаног броја наменски
опредељује за смештај студената из осетљивих друштвених група.

4.    КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

Након  истека  рока  за  пријављивање  на  конкурс,  на  основу  достављене  документације,
утврђује се редослед кандидата за пријем у Установу на основу успеха оствареног у претходном
школовању и социјално-економског статуса породице, и то:
1. Успех остварен у претходном школовању исказује се следећим бројем бодова:
1) За студенте I године првог степена студија број бодова према успеху рачуна се по следећој формули:
– ББ = ПО x 8 (ББ = број бодова сведен на две децимале; ПО = укупна просечна оцена свих разреда средње школе исказана оценом oд 2 до 5; 8 = корективни фактор);

2) За студенте осталих година првог степена студија (односи се и на студенте у статусу
продужене године) број бодова према успеху рачуна се по следећој формули:
– ББ = ПО x 5 + ЕСПБ/Ц x 0,8  (ББ = број  бодова сведен на две децимале; ПО = укупна просечна оцена у току студија; 5 = корективни фактор; ЕСПБ = број укупно остварених бодова; Ц = број година студирања; 0.8 = корективни фактор);

3)  За студенте  осталих  година  првог  степена  студија  који,  према  прописима из  области
високог образовања, имају право да заврше студије према започетом наставном плану и
програму и условима и правилима студија (односи се и на апсолвенте)  број бодова према успеху рачуна се по следећој формули:
– ББ = ПО x 8 – БЗИ x 2 (ББ = број бодова сведен на две децимале; ПО = просечна оцена у току студија; БЗИ = број заосталих испита из свих година студија; 8 = корективни фактор);
(3-1) додатни број бодова за годину студија износи:
– за студенте II године – 3 бода;
– за студенте III године  – 6 бодова;
– за сваку наредну годину додају се по 2 бода, осим за апсолвенте, који задржавају број
бодова завршне године,
(3-2)  студентима  који  су  губили  годину  током  студија  за  сваку  изгубљену  годину
одузимају се по 2 бода.
4) За студенте I године другог степена студија
број бодова према успеху рачуна се по следећој формули:
– ББ = ПО x 5 + ЕСПБ/Ц x 0,8  (ББ = број бодова сведен на две децимале; ПО = просечна оцена из завршеног првог степена студија;  5  =  корективни  фактор;  ЕСПБ  =  број  укупно  остварених  бодова;  Ц  =  број  година студирања; 0,8 = корективни фактор);

5) За студенте II године другог степена студија
број бодова према успеху рачуна се по следећој формули:
– ББ = ПО x 5 + ЕСПБ/Ц x 0,8
(ББ = број бодова сведен на две децимале; ПО = просечна оцена са првог степена студија и I
године другог степена студија; 5 = корективни фактор; ЕСПБ = број укупно остварених бодова; Ц = број година студирања; 0,8 = корективни фактор);

6) за студенте I године трећег степена студија
број бодова према успеху рачуна се по следећој формули:
– ББ = ПО x 5 + ЕСПБ/Ц x 0,8
(ББ = број  бодова сведен на две децимале;  ПО = просечна оцена из првог и другог степена
студија;  5  =  корективни  фактор;  ЕСПБ  =  број  укупно  остварених  бодова;  Ц  =  број  година студирања; 0,8 = корективни фактор);

7) За студенте II и  III године трећег степена студија
број бодова према успеху рачуна се по следећој формули:
– ББ = ПО x 5 + ЕСПБ/Ц x 0,8
(ББ = број бодова сведен на две децимале; ПО = просечна оцена са првог и другог степена
студија  и  претходних  година  трећег  степена  студија;  5  =  корективни  фактор;  ЕСПБ  =  број укупно остварених бодова; Ц = број година студирања; 0,8 = корективни фактор);

Корективни фактор за:
* студенте који су освојили 120 до 240 ЕСПБ бодова додати   ……………. + 1 бод
* студенте који су освојили 240 ЕСПБ бодова и више додати  ……………. + 2 бода

НАПОМЕНА: У случајевима када број остварених ЕСПБ бодова по години студирања прелази
60, за потребе рангирања, рачунаће се максимално 60 ЕСПБ бодова.

2.  Социјално-економски  статус  породице  исказује  се  бројем  бодова  за  просек  укупних
месечних прихода, по члану породице студента, за период јануар – јун текуће године, и то:
1) до 50% просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији – 1 бод;
2) до 100% и преко просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији – 0 бодова.
Студенти чије је пребивалиште на територији Аутономне Покрајине Косово и Метохија, а
нису  у  могућности  да  прибаве  уверење  о  приходу  по  члану  породице,  приход  по  члану породице бодује се  1 бодом.
Просечна зарада без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији, за период од
1.јануара  до  30.  јуна  текуће  године,  рачуна  се  према  подацима  Републичког  завода  за
статистику.

5.    ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА

1) Рангирање
Након истека рока за пријављивање на конкурс утврдиће се ранг-листа кандидата за пријем
у Установу.
Кандидати се рангирају према укупном броју бодова остварених по свим основама које се
вреднују за пријем у Установу.
Рангирање се врши на основу достављене документације.
Ранг-листа за смештај  у Установу за студенте I године студија ради се одвојено од ранг-листе за студенте осталих година студија.
2) Предност у рангирању
Када већи број кандидата од броја предвиђеног за пријем у Установу оствари исти број
бодова, предност у рангирању до броја предвиђеног за упис има кандидат:
1) који је остварио већи број ЕСПБ бодова;
2) који има мањи број година студирања;
3) који има  већу просечну оцену;
4) који има мањи приход по члану породице.
3)  Приговор
Ранг-листу кандидата за смештај (прелиминарна листа) утврђује служба смештаја установе
студентског стандарда или студентска служба високошколске установе и она је дужна да стави на  увид  заинтересованом  студенту  податке  везане  зе  спровођење  поступка  по  расписаном конкурсу за смештај студената у установу, у складу са законом.
Сваки  кандидат  има  право  приговора  на  ранг-листу  у  року  од  осам  дана  од  дана  њеног објављивања на огласној табли, односно на интернет адреси установе.
Установа, односно служба смештаја установе студентског стандарда или студентска служба
високошколске установе дужна је да о свим приговорима одлучи у року од осам дана од дана
истека  рока  за  истицање  приговора,  након  чега  објављује  коначну  ранг-листу  кандидата  за смештај.
Службе  високошколских  установа  су  обавезне  да  у  року  од  најкасније  10  дана  од  дана истека  рока  за  пријаву  на  конкурс  доставе  листе  одговарајућој  служби,  односно  установи студентског стандарда.
Установа,  односно  комисија  не  објављује  јавно,  на  ранг-листи,  следеће  личне  податке  о студентима:  јединствени  матични  број  грађана  студента,  адресу  њиховог  становања,  број телефона, као и нарочито осетљиве податке о студентима.
4)  Одлучивање
Јединствену одлуку о праву на смештај доноси директор установе на основу коначне ранг-листе,  најкасније  у  року  од  три  дана  од  дана  истека  рока  за  одлучивање  о  приговорима студената.
Одлука директора је коначна.
Установа објављује одлуку на својој огласној табли и на интернет адреси.

6.    СМЕШТАЈ

На основу броја бодова на коначној ранг-листи установа, односно служба смештаја установе
врши распоређивање кандидата по објектима/собама.
Када  конкурс  спроводи  високошколска  установа,  распоређивање  кандидата  врши
студентска  служба  високошколске  установе  на  јавној  расподели,  у  складу  са  смештајним могућностима установе.
Смештај студената организује се одвојено према полу и узрасту, у складу са могућностима
установе.
Студент  је  дужан  да  приликом  усељења  у  установу  достави  лекарско  уверење  о  општем здравственом стању у складу са тачком 2. конкурса (не старије од 30 дана).
Студенту се обезбеђује смештај у установи од 21.августа текуће до 5.јула наредне школске
године, а изузетно до 15.јула наредне школске године уз потврду високошколске установе.
У  периоду  од  5,  односно  од  15.јула  до  21.августа  студент  може  да  настави  да  користи смештај у установи по економској цени.
Студент учествује у финансирању дела трошкова смештаја у установи.

7.    ПРАВО НА ИСХРАНУ

Студент остварује право на исхрану од три, односно једног оброка дневно под условима и
на начин прописан Законом о ученичком и студентском стандарду и Правилником о смештају и исхрани ученика и студената.

8.    КАНДИДАТИ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА

Кандидати из осетљивих друштвених група који према редоследу на коначној ранг-листи
нису  добили  смештај  у  првој  расподели  имају  право  да  поднесу  захтев  установи, односно одговарајућој  служби  да  се  посебно  рангирају  у  оквиру  наменски  опредељених  капацитета установе.
Захтев се подноси у року од 8 дана од дана истицања коначне ранг-листе.
Уз  захтев  кандидат  подноси  документацију  којом  доказује  припадност  осетљивој
друштвеној групи, и то:
–  из  материјално  угрожене  породице  –  решење  Центра  за  социјални  рад  да  су  примаоци сталне социјалне помоћи (оверена фотокопија),
–  студенти без родитељског старања – потврду да су на евиденцији Центра за социјални рад
или умрлице преминулих родитеља,
–  из једнородитељских породица – извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља
или извод из матичне књиге рођених студента,
–  из ромске националне мањине – потврду Националног савета ромске националне мањине,
односно Канцеларије за инклузију Рома,
–  лица са инвалидитетом, лица с хроничним болестима и рековалесценти – одлука комисије
коју формира установа у складу са Правилником о смештају и исхрани ученика и студената
и овим конкурсом,
–  лица чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на
територији  република  бивше  СФРЈ  –  потврду  одговарајућег  удружења  породица
киднапованих и несталих лица,
–  избеглице  и  расељена  лица  на  територији  Републике  Србије  –  важећу  избегличку
легитимацију, расељеничку легитимацију и копију личне карте,
–  повратници по споразуму о реадмисији и депортовани студенти – потврду МУП-а.

За сваку осетљиву друштвену групу  формира се посебна ранг-листа, на основу бодова из
коначне редовне ранг-листе.
Изузетно од напред наведеног става, за студенте са инвалидитетом, студенте с хроничним
болестима и студенте рековалесценте, посебна ранг-листа се утврђује на предлог комисије коју образује  директор  установе,  а  коју  сачињавају  један  представник  студентског  центра  и  три лекара из студентске поликлинике.
Кандидати из осетљивих група биће пропорционално заступљени (рангирани) у односу на
број пријављених кандидата, и то до 10 % наменски опредељених капацитета установе.

УСТАНОВА СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР БОР

Studentski centar Bor, Kralja Petra Prvog br 14

19210 Bor

Internet adresa www.studentskicentarbor.com

email: studentskicentarbor@yahoo.com

Telefon: 030/433-521