Рок  за пријаву на конкурс за смештај ученика у Студентском центру Бор обавиће се у следећим роковима:

– за прву расподелу – од 07. до 15. јула 2014,

– за преостала слободна места- од 25. до 28. августа 2014. године

– за осетљиве друштвене групе, за оне који нису добили смештај у првој расподели – од 25. до 28. августа 2014. године.

 

Број расположивих места за ученике  је 54

Установа у оквиру својих смештаних капацитета – до 10% од расписаног броја, наменски опредељује за смештај и исхрану ученика из осетљивих друштвених група.

На основу члана 6. Став 3. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС“, број 18/10 и 53/13), члана 8. Става 1. Правилника о смештају и исхрани ученика и студената („Службени гласник РС“, број 36/10 и 55/12) и Решења број: 611-00-459/2014-05 од 05. маја 2014. године, Министарство просвете, наукеи технолошког развојарасписује

КОНКУРС

ЗА ПРИЈЕМ  УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ УСТАНОВЕ ЗА СМЕШТАЈ И ИСХРАНУ УЧЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2014./2015. ГОДИНУ

  1. УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ

Право на смештаји исхрану у установи за смештај и исхрану у Републици Србији (у даљем тексту: Установа), имају ученици средњих школа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години, чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држљанство Републике Србије и чије пребивалиште није у седишту школе коју похађају.

Право на смештај и исхрану у установи могу да остваре и ученици који имају држављанство државе у региону, под условима из става 1. ове тачке, осим услова који се

односе на држљанство Републике Србије.

Ученици из осетљивих друштвених група остварују право на смештај и исхрану под условима става 1. ове тачке, и применом блажих критеријума.

Испуњавање услова за пријем у установу кандидати доказују одговарајућом оригиналном документацијом, односно овереним фотокопијама.

  1. БРОЈ РАСПОЛОЖИВИХ МЕСТА

Студентски центар Бор има смештајни капацитет од  54 места за ученике. Установа у оквиру својих смештајних капацитета  – до 10% од расписаног броја, наменски опредељују за смештај и исхрану ученика из осетљивих друштвених група.

  1. РОКОВИ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ

Пријављивање кандидата на конкурс обавиће се у следећим роковима:

– Прва расподела: од 7. до 15. јула 2014. године.

– Преостала слободна места: од 25. до 28. августа 2014. године.

– За осетљиве друштвене групе, који нису добили смештај у првој расподели: од 25. до 28. августа 2014. године.

  1. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

Кандидати приликом пријављивања на конкурс, уз пријаву, подноси оригинал документа или оверене фотокопије:

– јавне исправе о завршеној основној школи (сведочанствао завршенимразредима, од В -ВИИИ, уверење о обављеном завршном испиту) и потврду о упису у средњу школу (за ученике који су уписани у први разред средње школе),

– сведочанство о завршеном претходном разреду средње школе (за ученике који су уписани у ИИ, ИИИ или ИВ разред средње школе),

– уверење о приходима по члану породицеод 01.01.-31.03. текуће године, издато од 2 стране надлежног општинског органа из места пребивалишта где његов родитељ, односно старатељ има пребивалиште (да пребивалиште није мењано шест месеци пре објављивања конкурса),

– диплому и друге награде са учешћа на такмичењима ученика, која се налазе у календару такмичења ученика (у организацији Министарства просвете,  науке и технолошког развоја) у претходно завршеном разреду,

– награде и похвале са учешћа у активностима у установи – Дому ученика (за ученике који су уписани у ИИ, ИИИ или ИВ разред средње школе).

Неблаговремене, непотпуне и од неовлашћеног лица поднете пријаве на конкурс, неће се разматрати.

Ученик приликом усељења у установу доставља лекарско уверење о општем здравственом стању, са назнаком да је здравствено способан за боравак у установама колективног смештаја (не старије од 15 дана).

  1. КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

Након истека рока за пријављивање на конкурс, на основу достављене документације, утврђује се редослед кандидата за пријем у установу на основу успеха оствареног у претходном школовању и социјално-економског статуса породице, и то:

1) Успех остварен у претходном школовању

– Општи успех од Петог до Осмог разреда основне школе (за ученике Првог разреда средње школе) – исказује се бројем бодова тако што се општи успех од Петог до Осмог разреда основне школе помножи са бројем 7;

– Општи успех из претходно завршеног разреда средње школе (за ученике осталих разреда средње школе) – исказује се бројем бодова тако што се општи упсех из претходно завршеног разреда помножи са бројем 7 и додају 3 бода;

– Резултати постигнути на такмичењима ученика Осмог разреда основне школе (за ученике Првог разреда средње школе), односно резултати постигнути на такмичењима ученика из претходно завршеног разреда средње школе (за уленике осталих разреда средње школе)  – вреднују се тако што се кандидату који је освојио прво место на међународном и републичком такмичењу, које се налази у календару такмичења ученика, додаје 5 бодова, за освојено друго место 4 бода, а заосвојено треће место 3 бода.

– Владања ученика у дому ученика у претходној школској години (за ученике који су Други, Трећи или Четврти разред средње школе) – похвале и награде педагошког већа дома ученика, односно васпитно-дисциплинске мере.

Владања ученика у дому ученика у претходној школској години – вреднује се тако што се кандидату који је за укупан рад и активности у дому ученика претходне школске године награђен или похваљен додају до 3 бода.

За изречену васпитно – дисциплинску меру у претходној школској години кандидату се умањује укупан број бодова и то за:

– Укор пред искључење из дома ученика – 4 бода,

– Искључења из дома ученика – 5 бодова.

2) Социјално – економски статус породице

Социјално-економски статус породице утврђује се на основу просека укупних месечних прихода по члану породице ученика, за период јануар  – март текуће године.Број бодова за просек укупних месечних прихода по члану породице ученика за период јануар – март износи:

– од 80-99% од просечне зараде без пореза и доприноса позапосленом у  Републике Србије – 1 бод

– од 60-79% од просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републике Србије – 2 бода

– од 40-59% од просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у  3 Републике Србије – 3 бода

– од 20-39% од просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републике Србије – 4 бода

– од 00-19% од просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републике Србије – 5 бодова.

Просечна зарада без пореза и доприноса по запосленом у РепублициСрбији, за период од 1. јануара до 31. марта текуће године, рачуна се према подацима Републичког завода за

статистику.

 

  1. ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА

1) Рангирање

Кандидати који су поднели пријаву са потпуном конкурсном документацијом рангирају се према укупном броју бодова оствареним по свим основама које се вреднују за пријем у одговарајућу установу. Рангирање се врши на основу достављене документације.

2) Предност у рангирању

Када већи број кандидата од броја предвиђеног за пријем у установу оствари исти број бодова, предност у рангирању до броја предвиђеног за упис имакандидат:

(1) Без једног или без оба родитеља,

(2) Који има већи број бодова по основу општег успеха у претходном школовању,

(3)Који је за свој рад и активности у дому ученика претходне школске године награђен или похваљен одлуком педагошког већа.

3) Приговор на ранг листу

Ранг листу кандидата за смештај (прелиминарна листа) утврђује установа, односно комисија коју образује директор, и она је дужна да стави на увид заинтересованом ученику,

његовомродитељу или старатељу податке везане за спровођење поступка по расписаном конкурсу за смештај ученика у установи, у складу са законом.

У установама чије је седиште на територији јединице локалне самоуправе у којој је језик националне мањине у службеној употреби, ранг листа кандидата за смештај утврђује се по прибављеном мишљењу националног савета националне мањине. Ако национални савет и поред уредно достављеног захтева установе , у року од пет дана не достави мишљење, ранг листа кандидата утврђује се без прибављеног мишљења.

Сваки кандидат има право приговора на ранг листу у року од осам дана од дана њеног објављивања на огласној табли, односно интернет адреси установе.

Установа, односно комисија дужна је да о свим приговорима одлучи у року од осам дана од дана истека рока за истицање приговора, након чега објављује коначну ранг листу кандидата за смештај.

Установа, односно комисија, не објављује јавно, на ранг – листи, следеће личне податке о ученицима: ЈМБГ ученика, адресу њиховог становања, број телефона, као и нарочито осетљиве

податке о ученицима.

4) Одлучивање

Одлуку о праву на смештај доноси директор установе, на основу коначне ранг листе, најкасније у року од три дана од дана истека рока за одлучивање о приговорима ученика.

Одлука директора је коначна. Установа објављује одлуку на својој огласној табли и на интернет адреси.

Ученик који је смештен у установу има право и на исхрану.

5) Смештај

На основу броја бодова на коначној ранг листи установа врши распоређивање кандидата

по објектима, односно собама. Смештај ученика организује се одвојено према полу и узрасту, у складу са могућностима

установе.

Ученик је дужан да приликом усељења у установу достави лекарско уверење у складу са тачком 4. овогКонкурса (уверење о општем здравственом стању са назнаком да је здравствено способан за боравак у установама колективног смештаја – не старије од 15 дана).

Ученику се обезбеђује смештај и исхрана у установи док траје редовнанастава. Ученик, његов родитељ/старатељ учествују у финансирању дела трошковасмештаја иисхране у установи.

О смештају и исхрани ученика у установи, закључује се уговор са родитељем, односно старатељем ученика.

 

  1. КАНДИДАТИ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА

Кандидати из остељивих друштвених група који према редоследу на коначној ранг листи нису добили смештај у првој расподели, имају право да у року из тачке 3. овог Конкурса

(од 26. до  30.08.2013.) поднесу захтев установи да се посебно рангирају у оквиру наменски опредељених капацитета установе.

Уз захтев кандидат подноси документацију којом доказује припадност осетљивој

друштвеној групи и то:

– Из материјално угрожених породица  – решењеЦентра за социјални рад да су примаоци сталне социјалне помоћи(оверена фотокопија),

–  Ученицибез родитељског старања – Потврда да су м+на евиденцији Центра за социјални рад или умрлице преминулих родитеља,

–   Из једнородитељских породица  – извод из матичне књиге умрлих за преминулог родитеља или матичне књиге рођених ученика,

– Из ромске националне мањине  – Потврда Националног савета ромске националне мањине, однсно Канцеларије за инклузију Рома,

– Лица чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и Метохије и на територији република бивше СФРЈ – потврда одговарајућег удружења породицакиднапованих и несталих лица,

– Избеглице и расељена лица – важећа избегличка легитимацијаили расељеничка легитимација

–  Повратници по споразуму о реадмисији и депортовани ученици – потврда МУП-а,

– Близанци (чији је брат/сестра остварио право на смештај) – извод из матичне књиге рођених,

– Ученици који се школују за образовни профил за дефицитарно занимање – у самом захтеву стављају напомену да се школују за дефицитарно занимање.

За сваку осетљиву друштвену групу формира се посебна ранг листа, на основу бодова из коначне редовне ранг листе.

Кандидати из осетљивих друштвених група биће пропорционално заступљени /рангирани/ примљени по групама у односу на број пријављених, у оквиру до 10% наменски опредељених капацитета установе.

 

  1. ЈЕЗИК НА КОМЕ СЕ ОСТВАРУЈЕ ВАСПИТНИ РАД

Васпитни рад у установи остварује се на српском језику.

НАПОМЕНА:  За сва ближа обавештења у вези са спровођењем овог Конкурса,као и о правима и обавезама ученика ради смештаја у установи заинтересована лица могу се обратити установина адресе, телефоне као и путем електронске поште који су наведени испод:

Студентски центар Бор, Краља Петра Првог бр 14

19210 Бор

Интернет адреса www.studentskicentarbor.com

емаил: office@studentskicentarbor.com

Телефон: 030/433-521